Uputstvo za registraciju

Kliknete na ikonicu korpe u gornjem desnom uglu. Kliknete na dugme kasa.

Otvara Vam se nova strana.


Kliknete na dugme Idi na kasuUneste potrebne podatke u formularKliknete na dugme Završi kupovinu.


Na taj način ste završili kupovinu. Na mejl će Vam stići narudžbina.